Cung cấp vật tư, lắp đặt tủ điện cho Công ty CP 28 Quảng Ngãi